ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพิชญ์สินี พันธ์ธรบ้านพระแอะร.ร.บ้านหินแก้ว สพป.ชุมพร เขต 1
2นางธนัชพร สุขวิทย์บ้านร่าปูร.ร.บ้านกูแบสาลอ สพป.นราธิวาส เขต 1
3นางสาวนูรซูรอยดา รัตนกุลเลิศบ้านเจ๊ะหลีร.ร.บ้านกาโดะ สพป.นราธิวาส เขต 1
4นายปานศักดิ์ ปริงทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร.บ้านปะกาจินอ สพป.ปัตตานี เขต 1
5นางสาวเสาดะห์ ขุนหลำบ้านทุ่งครกร.ร.บ้านทุ่งริ้น สพป.สตูล
6นางอนงค์ ชายเกตุบ้านเจ๊ะหลีร.ร.บ้านราไว สพป.สตูล
7ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา บุตรรักษ์อนุบาลกระบี่ร.ร.บ้านท่าหิน สพป.สตูล
8นางสาวสมหญิง บุญสะอาดบ้านคลองหินร.ร.บ้านบ่ออิฐ สพป.สงขลา เขต 1
9นางหทัยรัตน์ ศรีเบญจพลไทยรัฐวิทยา ๕๓ร.ร.บ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2
10นางสาววัลลิษา สายทองชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือร.ร.วัดทุ่งุงมิตรภาพที่ 198 สพป.สงขลา เขต 2
11นางสาวปิยนุช เพชรศรีเมืองบ้านร่าหมาดร.ร.บ้านดินลาน (เรียงอุทิศ) สพป.สงขลา 2
12นางสาวแดน่า หลาเหบ้านคลองกำร.ร.บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) สพป.สงขลา เขต 3
13นางสุคนธ์ทิพย์ ขวัญแก้วบ้านทรายขาวร.ร.วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) สพป.พัทลุง เขต 1
14นางสาววรรณธณี เกื้อนุ่นบ้านคลองกำร.ร.วัดนาโอ้ปิปผลิกประชาสรรค์ สพป.พัทลุง เขต1
15นางสุชิรา ทุ่งคาในบ้านบางเจริญร.ร.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป.พัทลุง เขต 2
16นางสาวสุมาลี ตั้นฉ้วนบ้านบางครามร.ร.อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
17นายบัณฑิต หมื่นบาลบ้านดินนาร.ร.ไทยรัฐวิทยา 39 สพป.ตรัง เขต 1
18นางสาวศิรภัสร์ ไกรเทพวัดโพธิ์เรียงร.ร.บ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1
19นางสาวกนกวรรณ โสภณมงคลกุลพระราชทานบ้านเกาะพีพีร.ร.บ้านไร่หลวง สพป.ตรัง เขต 1
20นายพงศ์เทพ เดชภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2
21นายจุมพล เพ็ชรพวงชุมชนบ้านศาลาด่านร.ร.กาญจนภิเษกวิทยาลัยกระบี่ สพม.ตรัง กระบี่
22นางสาวสิรากรณ์ พูลสวัสดิ์บ้านเขาแก้วร.ร.วัดแดง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
23นางลัดดาวรรณ จันทร์ใหม่บ้านโคกคาร.ร.บ้านเกาะสุด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
24นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วละเอียดบ้านไร่พัฒนาร.ร.วัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
25นางศศิธร ไกรนราบ้านคลองยวนร.ร.วัดเขาน้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
26นางกาญจณา กาญจนวิสุทธิกุลราชประชานุเคราะห์ ๑ร.ร.บ้านเปร็ต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
27นางสิริน ชาญณรงค์บ้านห้วยสารร.ร.ปทุมานุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
28นายเทวัน พอใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สพป.สุรินทร์ เขต 2 สพป.สุรินทร์ เขต 2
29นางสาวปภัสสร ถาวระบ้านบางเหรียงลาออกจากราชการ 
30นางสาวสุไบดา ปานพืชบ้านถ้ำโกบร.ร.เทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ต
31นางสาวปฏิมา แด่วัฒนชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภ
32นายสรวิศ จันพุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร.บ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
33นางสาวกชกร วิพัฒน์ชุมชนบ้านศาลาด่านร.ร.บ้านบ่อน้ำร้อน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
34นางสาวกนกรัตน์ แสงกรณ์บ้านมะม่วงเอนร.ร.วัดแหลมทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
35นางสาวศิริรัตน์ ศรีพิชิตบ้านศาลาพระม่วงร.ร.บ้านห้วยยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
36นางสาวพรทิพย์ นครจิตต์บ้านควนร.ร.บ้านห้วยยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
37นางสาวสาวิณี จิตบรรจงบ้านท่าประดู่ร.ร.วัดทางพูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
38นางกนกน้อย มานะจิตต์บ้านเกาะกลางร.ร.บ้านเนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
39นางสุวรรณา จันทร์ทองบ้านอ่าวลึกน้อยร.ร.บ้านทุ่งกรวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
40นางเสาวณี ชัยฤกษ์บ้านลำทับร.ร.บ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
41นางกัญญารัตน์ สิทธิโยธาบ้านลำทับร.ร.บ้านพอโกบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
42นางจิติพร โพธิการบ้านลำทับร.ร.บ้านหนองหว้าชมายนุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2