ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายณรงค์ชัย แซ่เตี้ยชุมชนบ้านศาลาด่านวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการอาชี