ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอุไรวรรณ เพ็ชรรัตน์บ้านห้วยเสียดร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2นางนิภาพร พวงนุ่นบ้านเขาแก้วร.ร.เมืองนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
3นางสาวศุรัยฎา มามะตีกาบ้านพระแอะร.ร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ สพป.นราธิวาส เขต 1
4นางสาวปาตีเมาะ มูซอพระราชทานบ้านเกาะพีพีร.ร.บ้านละหาน สพป.นราธิวาส เขต 1
5นางสาวฮานีซะ ดอฆอทุ่งต้นปีกร.ร.ประชาวิทยรังสรรค์ สพป.นราธิวาส เขต 1
6นางเสาวนี สุขสวัสดิ์บ้านลิกีร.ร.บ้านเกาะตา สพป.ปัตตานี เขต 2
7นางสาวผกาทิพย์ ทองปานบ้านลำทับร.ร.บ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต 1
8นางสาวชลธิชา แก้วดีเลิศบ้านบ่อมะม่วงร.ร.วัดหัวป่า สพป.สงขลา เขต 1
9นางนรินทร์ จินดานิมิตรบ้านถ้ำโกบร.ร.ชุมชนบ้านบ่อประดู่ สพป.สงขลา เขต 1
10นางสุไหวย๊ะ บินโหรนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ร.ร.บ้านคูหา สพป.สงขลา เขต 3
11นายสุวิทย์ มู่เก็มบ้านห้วยลึกร.ร.บ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3
12นางศิวะรัตน์ ไชยชาติวัดโพธิ์เรียงร.ร.วัดวังไทร สพป.สงขลา เขต 3
13นางสาวนุจรี ลักษณะพริ้มราชประชานุเคราะห์ ๒ร.ร.วัดบ้านลุ่ม สพป.สงขลา เขต 3
14นางสาวฑารีฟา มฮำมัดบ้านคลองนินร.ร.บ้านปลักหว้า สพป.สตูล
15นางสายใจ อิสโรบ้านพรุเตยร.ร.บ้านเขาไคร สพป.สตูล
16นายมูฮำหมาดยูนัน ปังหลีเส็นบ้านควนโอร.ร.บ้านบันนังปุเลา สพป.สตูล
17นางสาวทัศน์วรรณ อรัญบ้านบางเจริญร.ร.บ้านมะม่วงหวาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
18นางสิรภัค สีแสงอนุบาลกระบี่ร.ร.บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
19นายไกรสร มาลาสีพระราชทานบ้านเกาะพีพีร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
20นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร.สตรียะลา สพม.ยะลา
21นางสาวรัชนี คงจันทร์บ้านย่านอุดมร.ร.บางดีวิทยาคม สพม.ตรัง กระบี่
22นางศรีไพร ชูสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม.ตรัง กระบี่
23นางสาวเพาพงา วังเวชช์บ้านศาลาพระม่วงร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม.ตรัง กระบี่
24นางสาวปาริชาติ จันทร์ฝากชุมชนบ้านศาลาด่านร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม.ตรัง กระบี่
25นายอดิศร บุญเลิศบ้านเขาดินร.ร.บ้านมะม่วงหวาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
26นางสาวกมลทิพย์ อักษรกูลชุมชนบ้านศาลาด่านร.ร.บ้านทรัพย์สว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
27นางอรพินท์ ศรีเรืองบ้านเขาเทียมป่าลาออกจากราชการ