ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจุฑามาศ ศรีนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ร.ร.บ้านบางกัน สพป.พังงา
2นางสาวสุพรทิพย์ ไทรทองคำบ้านบากันร.ร.บ้านศาลาแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
3นางภัทรพร พรมกิตติยานนท์บ้านเกาะจำร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราช
4นางสาวเรวดี ชุมนุมสิทธิชุมชนบ้านศาลาด่านร.ร.วัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
5นางสาวสุนันทา บุญศาทบ้านเกาะปูร.ร.บ้านสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
6นางพิมพิมล คงสกุลราชประชานุเคราะห์ ๒ร.ร.พัทลุง สพม.พัทลุง
7นางสาวสุรางคณา ธรรมพิทักษ์บ้านหนองจิกร.ร.ควนขนุน สพม.พัทลุง
8นางสาวอัจฉรา ท่าจีนบ้านกอตงร.ร.บ้านควนยวน สพป.ตรัง เขต 1
9นางสาวสุภาวดี รักษ์ตันสกุลบ้านถ้ำโกบร.ร.วัดหนองสมาน สพป.ตรัง เขต 1
10นางฟิระดาว หมั่นกิจวัดภูมิบรรพตร.ร.วัดหนองสมาน สพป.ตรัง เขต 1
11นางสาวรัชนก คงอินทร์บ้านแหลมตงร.ร.บ้านทุ่งกอ สพป.ตรัง เขต 1
12นางสาวรัฐฉัตร หลงขาวบ้านควนม่วงร.ร.บ้านลำแคลง สพป.ตรัง เขต 1
13นางภรภัทร พรรณราชุมชนบ้านเขากลมร.ร.บ้านทุ่งค่าย สพป.ตรัง เขต 1
14นายเจริญพร หมุนแทนอนุบาลคลองท่อมร.ร.บ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต 1
15นางสาวลีลาวดี แซ่เจาอนุบาลกระบี่ร.ร.วัดควนวิเศษ สพป.ตรัง 1
16นางสาวจุรี เพอบานบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)ร.ร.บ้านน้ำตก สพป.พัทลุง เขต 2
17นางอารยา สุจิธรรมโมบ้านคลองแรดร.ร.วัดไทรพอน สพป.พัทลุง เขต 2
18นายทวีศักดิ์ สังสินหละบ้านนาทุ่งกลางร.ร.บ้านน้ำตก สพป.พัทุลง เขต 2
19นางสาวสุปรางทอง สันชูรักษ์บ้านร่าปูร.ร.บ้านโหล๊ะหาร สพป.พัทลุง เขต 2
20นางสาวอันธิกา อินกันฑ์บ้านคลองม่วงร.ร.วัดโพรงงู สพป.พัทลุง เขต 1
21นายประสาร อับดลอนุบาลคลองท่อมร.ร.บ้านอ่าวมะขาม สพป.พังงา
22นางทัศนี ศรีพาราบ้านถ้ำโกบร.ร.บ้านดอน สพป.พังงา
23นางสาวยุวัณฎา ทองดอนโพธิ์บ้านบางเจริญร.ร.บ้านคลองใส สพป.พังงา
24นางชนิดา เอียดชูทองชุมชนบ้านศาลาด่านร.ร.บ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 2
25นางสาวกชมน จิตรเพชรบ้านห้วยน้ำแก้วร.ร.บ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2
26นางสิริกร บุณยะผลึกบ้านทรายขาวร.ร.บ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2
27นางสาวดารณี เกตุประกอบบ้านพระแอะร.ร.บ้านชา สพป.ตรัง เขต 2
28นางสาวขจิตธน ชัยภักดีบ้านลำทับร.ร.วัดสิทธิโชค สพป.ตรัง เขต 2
29นางจินดา จิตรรักษ์บ้านดินแดงร.ร.บ้านต้นไทร สพป.ตรัง เขต 2