ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนูรไอนี ดวงเกิดบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)ร.ร.บ้านราวปลา สพป.สตูล
2นางสาวจิราภรณ์ นิสกุลพระราชทานบ้านเกาะพีพีโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง กองการศึกษา เทศบาลเมืองกร