ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจิราภรณ์ เครือชัยบ้านดินแดงถึงแก่กรรม 
2นางมีนตรา ปันกิติบ้านคลองหินลาออกจากราชการ