รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นายสมชาติ ไกรแก้ว   
102บ้านเขาตั้งนายโอภาส คงภักดี 075624208 
103บ้านทุ่งพะยอมนายอัมพร เอ่งฉ้วน 075622699 
104บ้านนานอกนายณรงค์ กลิ้งเล็ก 075621267 
105บ้านคลองใหญ่นางเมธปิยา รักษ์ทอง 075621881 
106บ้านบางขนุนนางสาวพิมพ์ชนก พัฒนา 075624924 
107วัดโพธิ์เรียงนางมณทิพย์ บุญมณี 075622698 
108บ้านหว่างคลอง  075680141 
109ชุมชนบ้านเขากลมนายธีระพล บุญสุข 075644159 
110บ้านเขาทองนายชำนาญ บุญทิพย์ 075680149 
111บ้านเขาเทียมป่านายพิทักษ์ บุณยเกียรติ 075680148 
112บ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ)  075680146 
113บ้านคลองม่วงนายสายัณห์ ดำดี 075644192 
114บ้านดินแดงน้อยนางสาวปิยพร ชูเทพ 075613045 
115บ้านหนองทะเลนายสมพร เพชรประพันธ์ 075644034 
116บ้านคลองแห้งนายธวัช ประเสริฐกุล 075661129 
118บ้านแหลมโพธิ์นางพรรณวไล ศิริรักษ์   
119บ้านอ่าวนางนางศิริพรรณ เหมทานนท์ 075637117 
121บ้านเกาะกลางนายประยูร ศรีทอง 075621600 
122พระราชทานบ้านเกาะพีพีนายสมควร บายศรี 075601142 
123บ้านคลองกำนางสาวมนัดดา จิตนุกูล 075680150 
124บ้านแหลมตงนายมิตรชาย ดำดี 075680198 
125อนุบาลกระบี่นายจรูญ แสนพันตรี 075611180 
126อุตรกิจนายชุมพล อมตวิยานนท์ 075611185 
127บ้านน้ำจานนายบุตรชา ส่งกลิ่นจันทร์ 075650572 
128ชุมชนบ้านทุ่งนายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล 075694224 
129บ้านทับปริกนางพรกนก นนทโชติ 075680151 
130ทุ่งต้นปีกนางสาวสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์ 075680145 
131บ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓นางนวรัตน์ ปรีชา 075680153 
132วัดห้วยโต้  075680152 
133บ้านหนองกกนางอัจราพร พรหมทอง 075680154 
134บ้านหนองจิกนายมนพภรณ์ เกิดสุข 075694252 
135บ้านไหนหนังนางจินตนา อ่อนหวาน 075694299 
136บ้านคลองทราย(ประชาอุทิศ)  075680147 
137บ้านคลองประสงค์นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน 075624316 
202บ้านเขาพนม  075624211 
203บ้านหนองน้ำแดงนายวิโรจน์ สงเกิด 075680112 
204บ้านทับพล  075689332 
206บ้านห้วยเสียดนางชดช้อย นวลกุล 075689200 
207บ้านโคกกลาง  075624210 
208วัดพรุเตียวนางลดาวรรณ แสงทอง 075621662 
209บ้านบางเหรียงนายธนาวุธ ทองทิพย์ 075621661 
210บ้านทุ่งปรือนางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์ 075624209 
212บ้านกอตงนางมณฑิรา โสกี่ 075621552 
213บ้านควนม่วงนายศิริชัย รักษายศ 075621554 
214วัดภูมิบรรพตนางลดารัตน์ ล่องจ้า 075680111 
215บ้านถ้ำโกบนางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง 075602587 
216บ้านห้วยน้ำแก้วนายเศวษ นาคสวัสดิ์ 075618229 
217บ้านเขาดินนายวิชาญ ศรีชาย 075621669 
218บ้านห้วยสารนางสาวสมฉาย พลจรัส 075680115 
219บ้านควนกลางนายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะ 075624315 
220บ้านโคกคานายธีระชัย เจริญรูป   
221บ้านมะม่วงเอนนายกิตติพงค์ จีนหนู 075624314 
222บ้านหินลูกช้างนางกัลยาณี ลีสุรพงศ์ 075680114 
223บ้านโคกหารนางธัญชนก บุญทอง 075624313 
301บ้านคลองโตนดนายมงคล การกล้า 075680105 
302บ้านร่าหมาด  075680101 
303บ้านร่าปูนางจิตราภรณ์ ละเอียด 075642305 
304บ้านคลองย่าหนัดนางสาวปราณี ภูมาวงศ์ 075624304 
305บ้านลิกีนางอนงค์ รักจิตต์ 075680102 
306บ้านปากคลอง  075680103 
307บ้านนาทุ่งกลางนางสาววนิดา บุตรสมัน สายเส็น 075680100 
309บ้านโคกยูงนายอำนวย นวลกุล 075624303 
310บ้านเขาฝากนายสุไลหมาน รายาโส้ 075624307 
311บ้านหลังโสด  075624308 
312วัดเกาะลันตานายจำนูญ หนูโท 075697117 
313บ้านเจ๊ะหลีนายสมบัติ จันทร์บุญเรือง 075697140 
314บ้านคลองนินนายสนิท คลองรั้ว 075680199 
315บ้านเกาะปอนายบัญชา แสงไชยศรี 075680109 
316บ้านสังกาอู้  075680108 
317บ้านคลองหินนายสมศักดิ์ โคจีจุล 075680201 
318บ้านโล๊ะใหญ่  075680107 
319บ้านทุ่งวิทยพัฒน์นางฐิตาภา เหมรา 075680106 
320บ้านหลังสอดนายสุรชัย เพียรกิจ 075680104 
321ชุมชนบ้านศาลาด่านนางรัชฎาภรณ์ ฐานเหล็ก 075684030 
322บ้านพระแอะนายนุกูล การดี 075684256 
323บ้านทุ่งหยีเพ็งนางวิมล ดามูนะ 075680110 
401คลองท่อมมิตรภาพที่ ๑๖๐นายบุญมี เจริญพงษ์ 075699231 
402อนุบาลคลองท่อมนายกิจจา อยู่เย็น 075699237 
403ไทยรัฐวิทยา ๕๓นายไพโรจน์ ขาวสังข์ 075699253 
404บ้านเหนือ  075640484 
405บ้านแชงเปิง  075640483 
406บ้านน้ำร้อนนางสาวกรกมล สุขเกื้อ 075699387 
407บ้านห้วยน้ำขาวนางทิพวรรณ นบนอบ 095883168 
408บ้านทุ่งเสม็ดนางสาวมยุรี แก้วภู่ 075622725 
409บ้านท่าประดู่นางสาวเพ็ญศิริ จันทร์ส่งแสง 075601533 
410บ้านควนใต้นายอภิชาติ ไพลดำ 075624301 
411บ้านทรายขาวนางสาวธณัชนันท์ พรหมแทนสุด 075642182 
412บ้านทุ่งคา  075680123 
413บ้านห้วยลึกนายสมศักดิ์ ปูเงิน 075642183 
414บ้านห้วยพลูหนังนายมาโนช ด้วงชู 075642228 
415บ้านพรุพี  075680122 
416บ้านบ่อมะม่วงนางศิริขวัญ ปูเงิน 075624341 
417คลองพนนายสิทธิผล ดีใจ 075641079 
418บ้านทุ่งครกนายอนุวัต ค้ามาก 075624299 
419บ้านคลองไครนางพิชญาณ์มญธุ์ ศรีวิเศษ 075641497 
420บ้านคลองแรด  075641439 
421บ้านท่ามะพร้าวนายสุบิน นิยมเดชา 07562429 
422บ้านหินเพิงนางสุริยา จุลภักดิ์ 075641091 
423บ้านคลองปิ้ง  075641483 
424บ้านดินนา  075641481 
425บ้านพรุเตยนางสาวจิรัชญา บัวทอง 075680130 
427บ้านบางครามนายสงัด พงษ์พ้นภัย 015364452 
428บ้านเขาสามหน่วย  075621612 
429บ้านพรุดินนานายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ 075643428 
430บ้านทับไทร  075680125 
432บ้านทุ่งนุ้ย  075680127 
433บ้านนางรอง  075680124 
434บ้านคลองท่อมเหนือนางเสาวณี ฤทธิสุนทร 075680102 
435บ้านคลองชะมวงนางอัชรา ศร่างเศร้า 075680126 
436บ้านบางเตียว  075680119 
502บ้านถ้ำเสือ  075624218 
503บ้านคลองแรด  075680184 
504บ้านอ่าวลึกน้อยนายอภินันท์ บุรินทร์กุล 075680189 
505บ้านแหลมสักนางจารุวรรณ ควนวิไล 075685201 
506บ้านอ่าวน้ำ  075680185 
508ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือนายสุนันท์ โพธิ์ทอง 075681364 
509บ้านทุ่ง  067411118 
510บ้านเขางามนายษณกร พึ่งหล้า 075680183 
512บ้านห้วยปริศนา  075680187 
513วัดไพรสณฑ์นางสาวกนกกาญจน์ นวลศรี 075680175 
514ชุมชนวัดนาเหนือ  075624222 
515บ้านบางเจริญนายสิงหา เพชรหนองชุม 075624276 
516บ้านทุ่งสูง  075624221 
517บ้านเขาล่อมนายสุภาพ ดาษฎาจันทร์   
518วัดบางโทงนางสาววันทนา ปิติ 075624213 
519บ้านหนองหลุมพอนายอนุวัฒน์ อามีเราะ 075682246 
520บ้านควนโอ  075680190 
521บ้านบากันนายพลภัทร ธีระกุล 075680188 
522บ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔นางสุภา เอ่งฉ้วน 075665586 
523บ้านในยวนนายสุรัติ สุนทร 075681452 
524อ่าวลึกนายสงวน เสริฐสุรินทร์ 075681366 
525บ้านคลองหินนางสาวอมรรัตน์ นาคทอง 075680180 
526บ้านศาลาพระม่วง  075665665 
527บ้านเขาแก้วนางทัศนี ศรีพารา 075680179 
528บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)  075680177 
529สหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒นางสาวปภาวรินท์ เขมะชัยเวช 075680176 
530วัดสถิตโพธารามนายมิตร คำเลี้ยง 075685246 
532บ้านช่องไม้ดำนายวาทกานต์ รอบคอบ 075680182 
601ชุมชนวัดหาดถั่วนายสมนึก ปรีชา 075687404 
602วัดนทีมุขารามนางสาวประจงจิตร สายสำลี 075687156 
603บ้านปากหยานายพีรพงศ์ สงโสม 075618049 
604บ้านคลองพระยานางวิไล เดชฤกษ์ปาน 075680140 
605บ้านคลองพวนประทีปบำรุงนางสาวยุวัณฎา ทองดอนโพธิ์ 075611852 
607บ้านบกเก้าห้องนายประภาส รักด้วง 075621590 
608วัดบางเหลียว  075621677 
609วิทยาประชาคมนางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี 072644433 
610บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศนางภัทรอนงค์ กาญจนคลอด 075680137 
612วัดเขาต่อ  075621681 
613โคกยอ  075624216 
614วัดบ้านนา  075680135 
615บ้านบางโสก  075264217 
616บ้านบางหอยนายไพรี หมวดคง 075621816 
617บ้านบางเหียนนายบุญยืน เปียตี้ 075687109 
618บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง  075618078 
619บ้านนาเทา  075621584 
620บ้านคลองปัญญา  075680133 
701บ้านลำทับนางสาวอณัญลักษณ์ แจ้งวัง 075643141 
702บ้านนาพรุนางสาวอัชลี หนูนาค 075680163 
703บ้านเกาะไทรนางอิศรา สุรัสวดี 075643350 
704บ้านย่านอุดมนายฐาปกร วังบัว 075643621 
705บ้านสะพานพน  075643410 
706บ้านไร่พัฒนานายนิยม รักษาแก้ว 075680164 
707บ้านเสม็ดจวนนายจรัญ ผกามาศ 075643230 
708บ้านหนองจูดนางวารุณี ไชยสน 072839716 
709บ้านควนแดงนายกริชศิลป์ วรินทร์เวช 075643365 
710บ้านเขาดินประชาพัฒน์นางอารีย์ สิงห์ชู 075680158 
711บ้านดินแดงนายสุชาติ สุขไกร 075680157 
801บ้านคลองหวายเล็กนายประสาร อับดล 075621832 
802บ้านเกาะจำว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะ 075680168 
803บ้านเกาะศรีบอยานางพิศมัย เอ่งฉ้วน 075680169 
804บ้านเกาะไทรนางสาวสุพรรณษา นาสวน 075680200 
805บ้านติงไหรนายยุทธนา คลองยวน 075680167 
806บ้านแหลมกรวดนางสาวนงลักษณ์ เพชรฤทธิ์ 075621742 
807บ้านควนเกาะจันทร์นายวัฒนา ศรีสุวรรณ 075603403 
808วัดโคกยางนางสุณี อยู่เจริญ 075603040 
809บ้านทุ่งสาครนางสาวมัณฑนา ใจเย็น 075622842 
810ราชประชานุเคราะห์ ๒นางพรทิพย์ สัสดีเดช 075601611 
811บ้านควนนายอภิชาติ สัญจร 075651106 
812บ้านควนต่อนายสุชาติ สาระวารี 075680172 
813บ้านคลองเขม้านางทัศนวรรณ บัวเผียน 075680171 
814บ้านคลองหมากนางสาวนิตยา สาระภี 075621762 
815ราชประชานุเคราะห์ ๑นายพรชัย สัสดีเดช 075636069 
816บ้านคลองยวนนายสรายุทธ์ หลงขาว 075622692 
817บ้านตลิ่งชันนางสุมาลี วัฒนา 075624229 
818บ้านท่ายาง  075621776 
819บ้านปากหรานางสาวรัชนี แจ่มใส 075680173 
820บ้านหาดยาว  075622690 
821บ้านทุ่งประสานนายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง 075624207 
822วัดธรรมาวุธสรณารามนางเจตนิพิฐ อยู่เจริญ 075691467 
823บ้านนาออก  075692312 
824บ้านไร่ใหญ่นายสุรศักดิ์ จงจิต 075691724 
825บ้านไสโป๊ะนายทวีศักดิ์ ดำมุสิทธิ์ 075691507 
826บ้านท่านุ่นนางสวิตตา วิไลลักษณ์ 075692093 
827บ้านนาปงนายวีระกุล กุลแก้ว 075622672 
829บ้านบกห้องนางสุจิตรา ลือสวัสดิ์ 075680174 
830วัดห้วยคราม  075621647 
832บ้านห้วยยูง  075624366 
833บ้านเกาะปูนางสาวอัสรีย์ แวมะ 075680165 
834บ้านเกาะฮั่ง  075680168 
835บ้านควนนกหว้า  075621752 
836บ้านนาวงนายชัยณรงค์ มาศโอสถ 075692144 
837บ้านคลองรั้วนางสาวสุปราณี กุลมาศ 075621692 
838บ้านคลองเตาะ  075621560